Meny
Clif Bar
Banana & Dark Chocolate
Clif Bar Banana & Dark Chocolate
12 x 68g
Clif Bar
Nut Butter Filled, Chocolate & Hazelnut butter
Clif Bar Nut Butter Filled, Chocolate & Hazelnut butter
12 x 50g
Clif Bar
Nut Butter Filled, Chocolate Peanut Butter 50gr EKO
Clif Bar Nut Butter Filled, Chocolate Peanut Butter 50gr EKO
12 x 50g
Clif Bar
Nut Butter Filled, Peanut Butter EKO
Clif Bar Nut Butter Filled, Peanut Butter EKO
12 x 50g
Clif Bar
White Chocolate Macadamia
Clif Bar White Chocolate Macadamia
12 x 68g
Clif Bar
Coconut Chocolate Chip
Clif Bar Coconut Chocolate Chip
12 x 68g
Clif Bar
Chocolate Almond Fudge
Clif Bar Chocolate Almond Fudge
12 x 68g
Clif Bar
Crunchy Peanut Butter
Clif Bar Crunchy Peanut Butter
12 x 68g
Clif Bar
Blueberry Crisp
Clif Bar Blueberry Crisp
12 x 68g
Clif Bar
Chocolate Chip
Clif Bar Chocolate Chip
12 x 68g